Podstawa prawna

agathum
agathum

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Agathum” działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późn. zm.  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).  Poradnia jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowa pod numerem 308. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

Posiadamy uprawnienia do wydawania opinii, które honorowane są przez szkoły i inne placówki.  Opinie wydawane przez naszą poradnię mają taką samą moc prawną, jak opinie wydawane przez poradnie publiczne. 

Akty prawne uprawniające poradnie niepubliczne do wydawania opinii:
Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) – po zmianach wynikających z ustawy z dn. 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz 458). Na podstawie tej ustawy  poradnie niepubliczne uprawnione są do wydawania opinii w sprawie: Przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wykazują psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej (art. 16 ust. 2).

Odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi  (art. 16 ust. 4) Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom  (art. 71b ust. 3b).

Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku od 0 do rozpoczęcia nauki w szkole (art. 71b ust. 3a). 

Ustawa uprawnia ponadto poradnie niepubliczne do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (art. 71b ust. 2a).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami –opinie w sprawie:

Na podstawie tego Rozporządzenia  poradnie niepubliczne uprawnione są do wydawania opinii w sprawie: 
Dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (§6 ust. 1a).
Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego (§10 ust. 1).
Dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych  ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (§37 ust. 1).
Dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (§59 ust. 1).
Dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (§111 ust. 1).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce (§1. 1).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie  w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

Dostosowanie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym (§1. 1).

Specyficzne trudności w uczeniu się zgodnie z rozporządzeniem należy rozumieć jako trudności odnoszących się do uczniów w normie intelektualnej, mających trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, które nie są uwarunkowane schorzeniami neurologicznymi.

Mogą to być  dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się, dzieci z  zaburzeniami rozwojowymi, z dysleksją, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami uwagi,  obniżonymi możliwościami intelektualnymi.