Diagnoza i terapia dysleksji

agathum
agathum

W naszym ośrodku prowadzona jest diagnoza i terapia dysleksji. Od września 2011 r. obowiązują zasady w zakresie wydawania przez poradnię opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się – częściej nazywanych „dysleksją”. W świetle aktualnie obowiązujących regulacji prawnych poradnia jest upoważniona do wydawania opinii potwierdzających występowanie dysleksji jedynie uczniom klas IV – VIII szkoły podstawowej. Uczniowie gimnazjów i szkół ponagimnazjalnych/ponadpodstawowych mogą uzyskać opinię poradni w sprawie „dysleksji” pod warunkiem złożenia w poradni wniosku z uzasadnieniem od dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza oraz opinii rady pedagogicznej w tej sprawie. Jako ośrodek terapii dla dzieci wykonujemy diagnozę i przeprowadzamy terapię dysleksji. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej uzyskują opinię o ryzyku dysleksji.

Podstawą prawną do wyżej opisanych zasad postępowania w sprawie opinii jest Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – § 6a ust. 1, 2 i 3 (Dz. U. Nr 228 poz. 1491):

§ 6

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b pkt.1 ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”.

W myśl § 71 b pkt.1 ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, wydają również niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne założone zgodnie z art. 82 oraz zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zaleca się przeprowadzenie badań diagnostycznych w przypadku, gdy dziecko nie radzi sobie w szkole, mimo iż jego rozwój intelektualny nie budzi zastrzeżeń.

Diagnoza zalecana jest w szczególności, gdy dziecko ma lub miało wcześniej trudności z nauką liter, z nauką czytania; w okresie przedszkolnym miało problemy z posługiwaniem się nożyczkami; niechętnie rysowało; było niezgrabne ruchowo; myliło litery b-p-d, itp.

W klasach starszych dzieci z dysleksją mają niekiedy trudności z poprawnością zapisu ortograficznego, mimo iż znają zasady ortografii.

Diagnoza dyskalkulii zalecana jest w przypadku, gdy dziecko ma problemy z nauką matematyki, mimo dużego nakładu pracy i dobrych możliwości intelektualnych. Ma trudność z rozumowaniem matematycznym, myli znaki +/-, przestawia cyfry, itp.

Diagnoza dysleksji rozwojowej – to postępowanie wymagające przeprowadzenia szeregu badań specjalistycznych. Konieczna jest ocena możliwości intelektualnych badanego ucznia, struktury intelektu, rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, leżących u podłoża czynności czytania i pisania, w tym percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności analizatora słuchowo-językowego.

Procedura składa się z 2-3 spotkań. Badanie psychologiczne trwa zwykle około dwóch godzin. Badanie pedagogiczne trwa ok. 90 minut.

Opinie z naszej poradni honorowane są z mocy prawa we wszystkich szkołach i placówkach oraz na egzaminach zewnętrznych (sprawdzian po VI klasie, egzamin gimnazjalny, matura, egzamin zawodowy).

UWAGA!
1. W wypadku trudności z pisaniem należy przedstawić dwie prace pisemne ucznia poprawione przez nauczyciela oraz zaświadczenie od okulisty i laryngologa.
2. W wypadku trudności w nauce – zaświadczenie od okulisty i laryngologa.
3. W wypadku trudności emocjonalnych, wychowawczych i rodzinnych zapraszamy na spotkanie w poradni także członków rodziny.

W Agathum diagnozujemy również rozwój procesów integracji sensorycznej.