Terapia pedagogiczna

agathum
agathum

Terapia pedagogiczna (również surdopedagogiczna i tyflopedagogiczna)

Terapia pedagogiczna podejmowana jest, by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej. Modyfikacja dotyczy także struktury wiedzy i umiejętności szkolnych dzieci i młodzieży. Wskutek różnych zaburzeń dziecko może doświadczać wielu problemów podczas nauki szkolnej, m.in. w zakresie mówienia, pisania, czytania, rysowania.

Celem terapii pedagogicznej jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie i ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, a także wyrównywanie braków wiadomości i umiejętności.

Terapia pedagogiczna skierowana jest do:
• dzieci o nieharmonijnym rozwoju
• dzieci przedszkolnych z grup ryzyka dysleksji, czyli dzieci, które nie osiągnęły gotowości do czytania i pisania
• dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi
• dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
• dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
• dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
• dzieci ze specyficznymi trudności w opanowaniu umiejętności:
– czytania – dysleksja
– dobrego poziomu graficznego pisma – dysgrafia
– poprawnego pisania – dysortografia
– matematyki – dyskalkulia
• dzieci o obniżonej sprawności manualnej
• dzieci z zaburzeniami orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni
• dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową
• dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
• dzieci z zaburzoną lateralizacją
• dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową
• dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
• dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)

Zajęcia z terapii pedagogicznej są efektywne i powodują zmiany (np. zmiana nastawienia do nauki, pracy, opanowanie niechęci do szkoły). Dobór metod pracy podyktowany jest trudnościami, jakie ma dziecko.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne są prowadzone głównie z dziećmi z dysleksją, dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią.

Z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym prowadzona jest rehabilitacja i terapia wieloprofilowa (usprawnianie czynności rąk, wyzwalanie czynnych ruchów dziecka, integracja sensoryczna, metoda Weroniki Sherborne).

Terapię pedagogiczną prowadzimy także z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD.