Diagnoza logopedyczna dziecka – Częstochowa

agathum
agathum

Diagnoza logopedyczna dzieci

Diagnoza logopedyczna w Częstochowie to kluczowy etap w procesie terapii mowy. Jest to nie tylko badanie, ale kompleksowa ocena umiejętności komunikacyjnych. Dlaczego warto z niej korzystać? Oto kilka powodów. Pierwszy krok to zrozumienie problemu. Diagnoza logopedyczna pozwala zidentyfikować trudności w mowie czy artykulacji. Nie można leczyć czegoś, co nie jest dokładnie zrozumiane. Dlatego diagnoza jest tak ważna. Im wcześniej rozpoczniemy terapię, tym większe szanse na efektywne leczenie. Diagnoza logopedyczna pozwala na wczesne wykrycie problemów i szybki start rehabilitacji. Precyzyjna diagnoza pomaga w doborze odpowiedniej metody terapii. Nie ma potrzeby tracić czasu na nieskuteczne metody. To również oszczędność finansowa. Problemy z mową mogą wpływać na wyniki w szkole. Diagnoza logopedyczna może być początkiem drogi do poprawy wyników edukacyjnych dziecka. To nie tylko pomoc dla osoby z problemem, ale również wsparcie dla całej rodziny. Pozwala zrozumieć, jak można pomóc w terapii domowej.

Ocena logopedyczna u małych dzieci rozpoczyna się od dokładnego wywiadu z rodzicami, następnie obejmuje, m. in.: symetrię twarzy, napięcie mięśni mimicznych, warunki anatomiczne jamy ustnej, ze szczególnym uwzględnieniem budowy wędzidełek, sposobu oddychania, fonacji, ocenę wady zgryzu, poziomu słyszenia (badanie behawioralne).

U starszych dzieci logopeda dodatkowo określa: sprawność motoryczną narządów artykulacyjnych, prawidłowość artykulacji, typ połykania, zakres słownictwa biernego i czynnego.

Diagnoza logopedyczna to działanie zmierzające do rozpoznawania wady lub zaburzenia mowy, które ocenia się na podstawie analizy stanu badanego, uzyskanej za pomocą dostępnych metod badań. Diagnoza logopedyczna jest podstawą do opracowania programu terapii logopedycznej. Diagnoza logopedyczna obejmuje:
• rozpoznanie zaburzenia
• wskazania terapeutyczne
• prognozowanie

Rzetelna diagnoza logopedyczna oprócz badania mowy powinna uwzględniać:
• przeprowadzenie wywiadu,
• ocenę sprawności narządów artykulacyjnych,
• badanie słuchu: fizjologicznego i fonematycznego,
• badanie psychologiczno-pedagogiczne,
• inne badania medyczne (jeśli zachodzi taka potrzeba).

Kiedy należy skierować dziecko na diagnozę logopedyczną?

Specjaliści zaznaczają, że na diagnozę logopedyczną warto skierować dziecko w każdej sytuacji, w której pojawiają się wątpliwości do prawidłowego rozwoju jego mowy. Istnieje kilka podstawowych wskazań, które powinny być dla rodzica (lub nauczyciela) sygnałem alarmowym. Są to okoliczności, gdy dziecko:

• wykazuje trudności ze ssaniem, połykaniem lub gryzieniem;
• mówi niewyraźnie, a jego komunikaty są niezrozumiałe;
• nie nawiązuje kontaktu wzrokowego i nie reaguje na polecenia;
• podczas mówienia wysuwa język między zęby;
• jąka się;
• wykazuje trudności z nauką czytania i pisania.

Do logopedy na wizytę należy przyjść również, gdy dziecko:

• około 3. miesiąca nie głuży;
• około 6-7. miesiąca nie gaworzy;
• około roku nie wymawia pierwszych słów;
• około dwuletnie nie mówi lub ma ograniczony zasób słownictwa;
• w wieku 4 lat nie wymawia głosek s, z, c, dz;
• w wieku 5 lat nie wymawia głosek sz, rz, cz, dż;
• w wieku 6 lat nie wymawia głoski r.

Cele badań logopedycznych

Podstawowym celem diagnozy jest ustalenie tego, co dziecko już potrafi.

Podczas badania logopedycznego (w zależności od wieku dziecka) należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to:

• czy dziecko operuje zdaniami (jakimi, prostymi, złożonymi)
• czy buduje poprawne konstrukcje zdaniowe
• czy wszystkie głoski są realizowane prawidłowo
• czy zachowana jest czynność i prozodia mowy
• czy dziecko prawidłowo oddycha
• czy dziecko nie wykazuje zaburzeń głosu

W przypadku zaobserwowania zaburzeń logopeda zwraca uwagę na sprawność aparatu artykulacyjnego, sprawdza funkcje oddechowe i połykowe, bada orientacyjnie słuch fizjologiczny i fonematyczny, sprawdza pamięć słuchową, kinestezję mowy, płynność i prozodię mowy, bada emisję głosu, praksję i gnozję, a także lateralizację.

Żeby wykryć nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu warg, języka (także wędzidełka podjęzykowego) i podniebienia miękkiego, w budowie podniebienia twardego, oraz w stanie zgryzu, logopeda prowadzi obserwację, oraz poleca wykonanie kilku układów narządów artykulacyjnych.

Logopeda podczas badania sprawdza również u dziecka funkcje połykowe. Wszelkie nieprawidłowości w sposobie połykania powodują deformacje zębowo-zgryzowe i przyczyniają się do zaburzeń artykulacji.

Logopeda stara się również orientacyjnie zbadać słuch. Zwraca uwagę na reakcję dziecka na bodźce dźwiękowe. Celem badania słuchu fonematycznego jest określenie umiejętności różnicowania i identyfikacji głosek oraz dokonywania ich analizy i syntezy.

 

Poradnia Agathum zajmuje się również badaniami diagnostycznymi dysleksji.