Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

agathum
agathum

Terapia logopedyczna prowadzona jest w poradni dla dzieci:
• z opóźnionym rozwojem mowy,
• niepłynnością mowy,
• afazją,
• cechami autystycznymi,
• upośledzeniem umysłowym,
• z utraconą możliwością komunikacji (po incydentach mózgowych),
• z typowymi wadami artykulacyjnymi (seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, inne).

Nasi specjaliści rozwijają świadomość językową u dzieci i młodzieży, zajmują się problemami komunikacyjnymi osób z dysleksją rozwojową, udzielają pomocy w ramach wczesnego wykrywania zaburzeń rozwoju komunikacji językowej u dzieci.

Poradnia zapewnia również wsparcie w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej, której zadaniem jest przede wszystkim stymulowanie obszaru ustno – twarzowego. Skupia się ono głównie na korygowaniu funkcji pokarmowych. Opieka terapeutyczna dotyczy dzieci z obciążonym okresem ciążowo-okołoporodowym oraz wcześniaków, a więc dzieci będących w stanie wymagającym monitoringu neurorozwojowego. W związku z ich trudnościami związanymi z karmieniem (ssaniem, połykaniem, oddychaniem), często dochodzi do zaburzenia funkcji oralnych. W ich następstwie mogą pojawić się w późniejszym etapie rozwoju różnego rodzaju nieprawidłowości i zaburzenia w zakresie komunikacji werbalnej.

Działania profilaktyczne, jakimi obejmujemy noworodki i niemowlęta, polegają na:
• ocenie stanu anatomicznego w obrębie jamy ustnej;
• ocenie odruchowych reakcji oralnych (ORR, ORS/S, ORB, ORG);
• diagnozie sekwencji rozwojowych dla aktywności oromotorycznej i karmienia;
• zapobieganiu pojawieniu się nieprawidłowości w rozwoju mowy;
• wprowadzeniu zabaw i stymulacji, których celem jest pobudzenie do komunikowania się.

W trosce o dobro naszych podopiecznych w swojej pracy wykorzystujemy także zagadnienia związane z karmieniem terapeutycznym w świetle koncepcji NDT Bobath. Prowadzimy instruktaż dotyczący:
• prawidłowego karmienia piersią;
• optymalnego karmienia za pomocą butelki;
• właściwego sposobu poboru pokarmu z łyżeczki;
• nauki picia z kubeczka;
• stymulacji odgryzania i gryzienia.

W ramach terapii karmienia zajmujemy się optymalnym pozycjonowaniem pacjenta, plastycznością kontroli oralnej oraz kontroli głowy, stymulacją funkcji ssania, wygórowanym odruchem wymiotnym, treningami korekcji terapeutycznych w ramach żywienia terapeutycznego i leczenia żywieniowego, indywidualnym dostosowaniem parametrów akcesoryjnych (sondy, butelki, smoczki, kubki, łyżki), stymulacją z wykorzystaniem tubek żuchwowych oraz stabilizacją żuchwy.

W naszej poradni organizujemy zajęcia indywidualne i grupowe, także dla rodzeństwa.

Dla uczniów nasi specjaliści prowadzą terapię logopedyczno – pedagogiczną, kładącą nacisk na podłoże językowe i świadomość fonologiczną w przyswajaniu umiejętności czytania i pisania: z młodszymi uczniami opartą na nauce czytania efektywnymi metodami, ze starszymi uczniami uwzględniającą ćwiczenia wspomagające czytanie ze zrozumieniem, pracę z tekstem oraz ćwiczenia w wypowiadaniu się i pisaniu tekstów.