Przeciwdziałanie otyłości u dzieci

Opis projektu

Jedz zdrowo, żyj i baw się aktywnie. Profilaktyka i promocja

wiedzy na temat zdrowego odżywiania i aktywności dzieci w przeciwdziałaniu

występowania zjawiska otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym” w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną “Agathum” Monika Strach z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 17

Czas realizacji: 01 lipca 2020r. do 30 czerwca 2022r.

Liczba uczestników: 200 dzieci oraz 200 rodziców i 16 osób personelu przedszkoli, nabór w dwóch cyklach rocznych – rok szkolny 2020/2021 oraz 2021/2022 (w każdym roku szkolnym 100 dzieci oraz 100 rodziców i 8 osób personelu – 4 grupy)

Kandydaci do projektu: Dzieci przedszkolne w wieku 5-6 lat oraz ich rodzice i personel wybranych placówek przedszkolnych, z którymi NPPP Agathum zawarła porozumienie.

KRYTERIA WŁĄCZENIA:

Program realizowany w placówkach przedszkolnych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, które oferują usługi skierowane do dzieci w wieku 5-6 lat. Podstawowymi kryteriami włączenia do programu:

  1. Miejsce zameldowania/zamieszkania dziecka na terenie województwa śląskiego;

  2. Rok urodzenia dziecka (w momencie kwalifikacji do programu wiek 5-6 lat);

  3. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka na udział w Programie.

Kompleksowa profilaktyka i promocja wiedzy na temat zdrowego odżywiania i aktywności dzieci w przeciwdziałaniu występowania zjawiska otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym:

Każde dziecko weźmie udział łącznie w 9 szkoleniach grupowych – po 3 z zakresu dietetyki, promocji aktywności fizycznej oraz szkolenia behawioralne, podejmujące tematykę sposobów zmiany nawyków z zakresu zdrowego żywienia. Rodzice dzieci oraz personel przedszkolny zrealizują 3 szkolenia – po 1 z zakresu dietetyki, promocji aktywności fizycznej oraz szkolenie behawioralne. Dzieci zostaną poddane badaniom antropometrycznym przed rozpoczęciem szkoleń oraz co najmniej 6 miesięcy po ich zakończeniu. Rodzice otrzymają broszury informacyjne zawierające kompendium wiedzy z zakresu behawioralnego, dietetyki i aktywności fizycznej, natomiast dzieci otrzymają gadżety związane z tematyką szkoleń.

NPPP Agathum, ul. Dąbrowskiego 17, 42-202 Częstochowa, tel.: 787 484 983,

e-mail: sekretariat@agathum.pl

Projekt nr RPSL.09.02.06-24-053G/19 realizowany przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną “Agathum” Monika Strach z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. gen.  J. H. Dąbrowskiego 17

Cele projektu: profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym poprzez podniesienie stanu wiedzy na temat zdrowego żywienia, kształtowania właściwych nawyków oraz roli aktywności fizycznej wśród dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczających do przedszkoli na terenie Częstochowy, ich rodziców i pracowników przedszkoli.

Planowane efekty: wzrost wykrywalności wcześniej niezdiagnozowanej otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

Dzieci: nabycie wiedzy na temat aktywności fizycznej, na temat zdrowego odżywiania się i zbilansowanej diety.

Rodzice i personel przedszkola: zdobycie wiedzy na temat przyczyn i skutków nadwagi i otyłości dziecięcej oraz wiedzy dotyczącej właściwych nawyków w zakresie zdrowego odżywiania się i zbilansowanej diety, zmiana poziomu wiedzy na temat znaczenia aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym, zapoznanie z zasadami i technikami oddziaływania na zwyczaje i nawyki dzieci w wieku przedszkolnym.

Całkowita wartość projektu wynosi 124 870,06PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich 106 139,55PLN