Przeciwdziałanie otyłości u dzieci

agathum
agathum

„Jedz zdrowo, żyj i baw się aktywnie."

Weź udział w naszym najnowszym projekcie: „Jedz zdrowo, żyj i baw się aktywnie. Profilaktyka i promocja wiedzy na temat zdrowego odżywiania i aktywności dzieci w przeciwdziałaniu występowania zjawiska otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym”. Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych

Projekt realizowany jest przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Agathum” Monika Strach z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 17.

Sprawdź warunki Projektu w Agathum!

Czas realizacji:

01 lipca 2020r. do 28 września 2022r.

Liczba uczestników: 

200 dzieci oraz 200 rodziców i 16 osób personelu przedszkoli, nabór w dwóch cyklach rocznych – rok szkolny 2020/2021 oraz 2021/2022 (w każdym roku szkolnym 100 dzieci oraz 100 rodziców i 8 osób personelu – 4 grupy)

Kandydaci do projektu: 

Dzieci przedszkolne w wieku 5-6 lat oraz ich rodzice i personel wybranych placówek przedszkolnych, z którymi NPPP Agathum zawarła porozumienie.

Kryteria włączenia:

Program realizowany w placówkach przedszkolnych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, które oferują usługi skierowane do dzieci w wieku 5-6 lat.

Podstawowymi kryteriami włączenia do programu:

  1. Miejsce zameldowania/zamieszkania dziecka na terenie województwa śląskiego;
  2. Rok urodzenia dziecka (w momencie kwalifikacji do programu wiek 5-6 lat);
  3. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka na udział w Programie.

Profilaktyka i promocja zdrowego odżywiania

Kompleksowa profilaktyka i promocja wiedzy na temat zdrowego odżywiania i aktywności dzieci w przeciwdziałaniu występowania zjawiska otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym:

  • Każde dziecko weźmie udział łącznie w 9 szkoleniach grupowych – po 3 z zakresu dietetyki, promocji aktywności fizycznej oraz szkolenia behawioralne, podejmujące tematykę sposobów zmiany nawyków z zakresu zdrowego żywienia. 
  • Rodzice dzieci oraz personel przedszkolny zrealizują 3 szkolenia – po 1 z zakresu dietetyki, promocji aktywności fizycznej oraz szkolenie behawioralne. Dzieci zostaną poddane badaniom antropometrycznym przed rozpoczęciem szkoleń oraz po 6 miesiącach. 
  • Rodzice otrzymają broszury informacyjne zawierające kompendium wiedzy z zakresu behawioralnego, dietetyki i aktywności fizycznej, natomiast dzieci otrzymają gadżety związane z tematyką szkoleń.

 

Cel naszego projektu

Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym poprzez podniesienie stanu wiedzy na temat zdrowego żywienia, kształtowania właściwych nawyków oraz roli aktywności fizycznej wśród dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczających do przedszkoli na terenie Częstochowy, ich rodziców i pracowników przedszkoli.

Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym poprzez podniesienie stanu wiedzy na temat zdrowego żywienia, kształtowania właściwych nawyków oraz roli aktywności fizycznej wśród dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczających do przedszkoli na terenie Częstochowy, ich rodziców i pracowników przedszkoli.

Jakie planujemy efekty?

Planowane efekty: 

wzrost wykrywalności wcześniej niezdiagnozowanej otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

Dzieci: 

nabycie wiedzy na temat aktywności fizycznej, na temat zdrowego odżywiania się i zbilansowanej diety.

Rodzice i personel przedszkola: 

zdobycie wiedzy na temat przyczyn i skutków nadwagi i otyłości dziecięcej oraz wiedzy dotyczącej właściwych nawyków w zakresie zdrowego odżywiania się i zbilansowanej diety, zmiana poziomu wiedzy na temat znaczenia aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym, zapoznanie z zasadami i technikami oddziaływania na zwyczaje i nawyki dzieci w wieku przedszkolnym.

Projekt w Agathum!

Całkowita wartość projektu wynosi 124 870,06PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich 106 139,55PLN

Projekt nr RPSL.09.02.06-24-053G/19 realizowany przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Agathum” Monika Strach z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. gen.  J. H. Dąbrowskiego 17.

Zapraszamy do kontaktu:

NPPP Agathum, ul. Dąbrowskiego 17, 42-202 Częstochowa,