Drugi, trzeci krok w rehabilitacji

agathum
agathum

Ogłaszamy nabór

„Agathum – drugi, trzeci krok w rehabilitacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, DZIAŁANIE 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy. PODDZIAŁANIE 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Weź udział w naszym najnowszym projekcie: „Agathum – drugi, trzeci krok w rehabilitacji”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt realizowany jest przez Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Agathum” Monika Strach z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 17 w partnerstwie z FUNDACJĄ DZIECI WUJA TOMA z siedzibą w Aleksandrii Drugiej przy ul. Sosnowej 15 (42 274 Konopiska).

 

Warunki projektu w Agathum

Czas realizacji: 

01 czerwca 2020 r. – 01 maja 2022 r.

Liczba uczestników: 

50 osób, nabór w 5. cyklach (w każdym po 10 osób)

Kandydaci do projektu: 

Osoby z rozpoznanymi zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania, spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.

Kryteria włączenia:

 1. Wiek – w przypadku kobiet: 18-59 lat, w przypadku mężczyzn: 18-64 lata.
 2. Pozostawanie aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia.
 3. Grupa docelowa – mieszkańcy Częstochowy i powiatu częstochowskiego.
 4. Rozpoznanie w wywiadzie: zaburzeń psychicznych i zachowania spowodowanych używaniem alkoholu (zespół uzależnienia F10.2), substancji uspokajających i nasennych (zespół uzależnienia F13.2) oraz wielu narkotyków i innych substancji psychoaktywnych (zespół uzależnienia F19.2).
 5. Zakończenie podstawowego cyklu leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnej.

Kryteria wyłączenia:

 1. 1. Aktywne zażywanie substancji psychoaktywnej.
 2. 2. Przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji zaplanowanych w programie, np. ciężka depresja, znaczne otępienie, zaburzenia psychotyczne, upośledzenie umysłowe.
 3. 3. Korzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia z powodu ww. jednostek chorobowych w momencie zgłoszenia się do Programu.

Kompleksowa rehabilitacja uczestników: 

Każdy uczestnik ma do zrealizowania łącznie 93 godziny terapii, treningów i warsztatów, zarówno indywidualnych jak i grupowych, także z członkami rodzin pacjentów. Średni planowany czas realizacji programu rehabilitacji to ok. 12 tygodni (kontrolna konsultacja psychologiczna i psychiatryczna po 2 miesiącach od zakończenia działań edukacyjnych i indywidualnego planu rehabilitacji).

Zespół terapeutów składa się z psychiatrów, psychologów, specjalistów psychoterapii uzależnień, doradców zawodowych, fizjoterapeutów, dietetyków, arteterapeutów.

W programie zaplanowano przeprowadzenie działań szkoleniowych skierowanych do kadry medycznej oraz kompleksowej rehabilitacji uczestników programu, jako element profilaktyki pierwotnej, zaplanowano również udział członków rodziny pacjenta w działaniach edukacyjnych.

Cel naszego projektu

Cel: 

 • wypracowanie oraz późniejsze podtrzymanie odpowiednich zachowań zdrowotnych przez pacjenta, przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności psychicznej i społecznej oraz zdolności do aktywności zawodowej mieszkańcom województwa śląskiego (w wieku od 18 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 18 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn), aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia, z rozpoznanymi zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, będącym uczestnikami programu w latach 2019-2022,
 • powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, podjęcie pracy, pełnienie ról społecznych.

Jakie efekty planujemy?

Efekty: 

 • wzrost wiedzy z zakresu treści przekazanych na szkoleniach dla kadr medycznych,
 • ukończenie pełnego cyklu kompleksowej rehabilitacji leczniczej przez pacjentów,
 • zwiększenia ilości zachowań zdrowotnych w związku z otrzymanymi w programie interwencjami, wzrost wiedzy członków rodzin, z zakresu treści przekazanych w ramach edukacji zdrowotnej,
 • poprawa funkcjonowania społecznego, zminimalizowanie ryzyka nawrotu uzależnienia.

Projekt realizowany w Agathum

Projekt nr RPSL.08.03.02-24-03A5/19 realizowany przez Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Agathum” Monika Strach z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 17 w partnerstwie z FUNDACJĄ DZIECI WUJA TOMA z siedzibą w Aleksandrii Drugiej przy ul. Sosnowej 15 (42-274 Konopiska).

Wartość projektu: 

całkowita wartość projektu wynosi 219 200,00 PLN, w tym ze środków europejskich 186 320,00PLN

Nabór: 

NPPP Agathum, ul. Dąbrowskiego 17, 42-202 Częstochowa.

Pliki do pobrania: