Badania pedagogiczne dla dzieci

Odpowiednio przeprowadzone, profesjonalne badania pedagogiczne są podstawą wystawiania diagnozy pedagogicznej, która z kolei jest niezwykle ważne dla rozpoznania dysfunkcji u dziecka. Wiele z dysfunkcji np. dysleksję czy dysgrafię można wyćwiczyć u dziecka, tak że w niczym nie będzie ono odstawało od rówieśników. Podstawą jest jednak to, aby takie badania zostały przeprowadzone jak najwcześniej, najlepiej od razu kiedy zauważymy problemy u dziecka. Diagnoza pedagogiczna (wg W. Okonia) to rozpoznanie jakiegoś zdarzenia czy sytuacji w celu zdobycia dokładnych informacji i przygotowanie do działań naprawczych. Wydajemy ją w poradni pedagogicznej, na podstawie przeprowadzonych badań i wywiadu.
Badania pedagogiczne, które przeprowadza się w celu postawienia diagnozy to m.in.:

 • obserwacja zachowań dziecka w sytuacjach zadaniowych i społecznych,
 • rozmowa z dzieckiem ( w miarę możliwości),
 • wywiady z rodzicami ( wywiad powinien zawierać interesujące nas pytania dotyczące dziecka, jego „historii” i funkcjonowania w rodzinie),
 • analiza wytworów dziecka,
 • badania diagnostyczne np. testy,
 • szczegółowa i wnikliwa analiza dokumentów dziecka.

Jaka powinna być prawidłowa diagnoza pedagogiczna?

Diagnoza pedagogiczna dziecka powinna być przede wszystkim wszechstronna. Nie należy skupiać się tylko na jednym aspekcie z którym np. dziecko sobie nie radzi, ale trzeba wziąć pod uwagę jego ogólny rozwój psychofizyczny. Tylko wtedy otrzymamy rzetelną i fachową diagnozę, która jest podstawą do dalszej obserwacji i terapii dziecka.

poradni pedagogicznej Agathum szczególną uwagę przykładamy do tego, aby badania dziecka odbywały się w przyjemnej i spokojnej atmosferze. Pozwala to rozluźnić się dziecku, co jest niezwykle ważne przy uzyskiwaniu ostatecznego wyniku diagnozy pedagogicznej. W naszej poradni pracują wykwalifikowani specjaliści, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w różnych grupach wiekowych. Zdobyte doświadczenie pozwala im przeprowadzać badania pedagogiczne w taki sposób, aby obejmowały one całokształt rozwoju dziecka i odbywały się w przyjemnej atmosferze.
Wszechstronna diagnoza przeprowadzana przez poradnię pedagogiczną powinna być:

 • pozytywna, tzn. ujawniać nie tylko to, co okaleczone czy zaburzone, ale akcentować to, co jest siłą i mocną stroną dziecka,
 • profilowa, tzn. umożliwiać dostrzeganie dziecka w złożoności danych o jego funkcjonowaniu psychofizycznym z możliwością prezentacji graficznej,
 • rozwojowa, tzn. ujmować funkcjonowanie dziecka w jego „stawaniu się” – analizować dynamikę rozwojową, określać, jakiego rodzaju zmiany rozwojowe stwierdza się w naturalnych warunkach edukacyjnych, a także pod wpływem zaplanowanych oddziaływań rehabilitacyjnych,
 • kompleksowa, tzn. obejmować możliwie pełny zakres informacji o dziecku, jego procesach intelektualnych, emocjonalnych, percepcyjnych, wykonawczych, wrażliwości społecznej,
 • ukierunkowująca proces wspomagania i korygowania rozwoju, tzn., że wskazania diagnostyczne służą konstruowaniu programów usprawniająco – korygujących rozwój dziecka,
 • prognostyczna, tzn. pozwalać choć w zarysie, orientacyjnie przewidywać osiągnięcia dziecka w różnych zakresach jego funkcjonowania społecznego i szkolnego
 • nieinwazyjna, tzn. nie stwarzać sztucznych sytuacji badawczych, ale wykorzystywać naturalne sytuacje procesu nauczania i z niego czerpać informacje o dziecku.

Diagnoza obrazuje tempo, rytm i dynamikę rozwoju dziecka.
Zapraszamy również do zapoznania się z diagnozą logopedyczną dzieci.