Badania pedagogiczne dla dzieci – Częstochowa

agathum
agathum

Badania pedagogiczne to klucz do zrozumienia, jak uczenie się i rozwój zachodzą w różnych kontekstach. Nie można lekceważyć ich znaczenia. Te badania pomagają w identyfikacji najlepszych strategii nauczania. To dzięki nim możemy zrozumieć najbardziej efektywne metody. Chcemy, aby nasze dzieci były lepiej wykształcone. Nauczyciele chcą być bardziej skuteczni w swojej pracy. Badania pedagogiczne dają narzędzia do osiągnięcia tych celów.

Nie można zapominać o tym, że edukacja to nie tylko praktyka! To także nauka. Badania pedagogiczne podają nam empiryczne dowody na to, co działa, a co nie. Dzięki temu unikamy straconego czasu i zasobów na metody, które nie przynoszą rezultatów.

Wiele z dysfunkcji np. dysleksję czy dysgrafię można wyćwiczyć u dziecka, tak że w niczym nie będzie ono odstawało od rówieśników. Podstawą jest jednak to, aby takie badania zostały przeprowadzone jak najwcześniej, najlepiej od razu kiedy zauważymy problemy u dziecka. Diagnoza pedagogiczna (wg W. Okonia) to rozpoznanie jakiegoś zdarzenia czy sytuacji w celu zdobycia dokładnych informacji i przygotowanie do działań naprawczych. Wydajemy ją w poradni pedagogicznej, na podstawie przeprowadzonych badań i wywiadu. Badania pedagogiczne, które przeprowadza się w celu postawienia diagnozy to m.in.:

 • obserwacja zachowań dziecka w sytuacjach zadaniowych i społecznych,
 • rozmowa z dzieckiem (w miarę możliwości),
 • wywiady z rodzicami (wywiad powinien zawierać interesujące nas pytania dotyczące dziecka, jego „historii” i funkcjonowania w rodzinie),
 • analiza wytworów dziecka,
 • badania diagnostyczne np. testy,
 • szczegółowa i wnikliwa analiza dokumentów

Jak przygotować dziecko do badania pedagogicznego?

Rodzice oraz nauczyciele mogą zastanawiać się, w jaki sposób przygotować dziecko do badania pedagogicznego tak, aby nie wiązało się ono z niepotrzebnym stresem. Należy pamiętać, że dla dziecka pierwsza wizyta w poradni to nowa i nieznana sytuacja. Aby wyeliminować wszystkie negatywne emocje, warto poinformować dziecko o badaniu z wyprzedzeniem i odpowiedzieć na jego pytania. Jak najlepsze, zgodne z prawdą wyjaśnienie, z czym związana jest wizyta sprawi, że dziecko poczuje się pewniej. Warto wytłumaczyć, jaki jest cel tego badania oraz z kim się spotka na miejscu. Ważne jest, aby rodzice nie wskazywali dziecku, jak ma się zachowywać podczas badania pedagogicznego w poradni lub czego ma nie robić. Naturalne zachowanie pozwoli na terapeucie na postawienie prawidłowej diagnozy.

Jaka powinna być prawidłowa diagnoza pedagogiczna?

Diagnoza pedagogiczna dziecka powinna być przede wszystkim wszechstronna. Nie należy skupiać się tylko na jednym aspekcie z którym np. dziecko sobie nie radzi, ale trzeba wziąć pod uwagę jego ogólny rozwój psychofizyczny. Tylko wtedy otrzymamy rzetelną i fachową diagnozę, która jest podstawą do dalszej obserwacji i terapii dziecka.

poradni pedagogicznej Agathum szczególną uwagę przykładamy do tego, aby badania dziecka odbywały się w przyjemnej i spokojnej atmosferze. Pozwala to rozluźnić się dziecku, co jest niezwykle ważne przy uzyskiwaniu ostatecznego wyniku diagnozy pedagogicznej. W naszej poradni pracują wykwalifikowani specjaliści, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w różnych grupach wiekowych. Zdobyte doświadczenie pozwala im przeprowadzać badania pedagogiczne w taki sposób, aby obejmowały one całokształt rozwoju dziecka i odbywały się w przyjemnej atmosferze. Wszechstronna diagnoza przeprowadzana przez poradnię pedagogiczną powinna być:

 • pozytywna, tzn. ujawniać nie tylko to, co okaleczone czy zaburzone, ale akcentować to, co jest siłą i mocną stroną dziecka,
 • profilowa, tzn. umożliwiać dostrzeganie dziecka w złożoności danych o jego funkcjonowaniu psychofizycznym z możliwością prezentacji graficznej,
 • rozwojowa, tzn. ujmować funkcjonowanie dziecka w jego „stawaniu się” – analizować dynamikę rozwojową, określać, jakiego rodzaju zmiany rozwojowe stwierdza się w naturalnych warunkach edukacyjnych, a także pod wpływem zaplanowanych oddziaływań rehabilitacyjnych,
 • kompleksowa, tzn. obejmować możliwie pełny zakres informacji o dziecku, jego procesach intelektualnych, emocjonalnych, percepcyjnych, wykonawczych, wrażliwości społecznej,
 • ukierunkowująca proces wspomagania i korygowania rozwoju, tzn., że wskazania diagnostyczne służą konstruowaniu programów usprawniająco – korygujących rozwój dziecka,
 • prognostyczna, tzn. pozwalać choć w zarysie, orientacyjnie przewidywać osiągnięcia dziecka w różnych zakresach jego funkcjonowania społecznego i szkolnego
 • nieinwazyjna, tzn. nie stwarzać sztucznych sytuacji badawczych, ale wykorzystywać naturalne sytuacje procesu nauczania i z niego czerpać informacje o dziecku.

Diagnoza obrazuje tempo, rytm i dynamikę rozwoju dziecka. Zapraszamy również do zapoznania się z diagnozą logopedyczną dzieci.