Kompleksowe diagnozy dzieci w Częstochowie

agathum
agathum

Diagnozą zajmują się psycholog i pedagog, których badania uzupełniane są w miarę potrzeb badaniami innych specjalistów np. logopedy, terapeuty SI czy badaniami lekarskimi. Badania psychologiczne dzieci i młodzieży prowadzone są w poradni na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów. Młodzież pełnoletnia może zgłaszać się samodzielnie.

Rodzice w sekretariacie poradni wyrażają zgodę (w formie pisemnej) na badanie dziecka. Diagnozowanie i jego wynik ma charakter wieloaspektowy. Każdy zgłoszony problem ma swoją specyfikę, która wpływa na dobór czynności diagnostycznych. Dlatego stosujemy różnorodne metody i techniki badawcze.

Podstawową formą jest wywiad (dostarcza on wiadomości o najwcześniejszych latach życia), rozmowa, obserwacja oraz testy psychologiczne i pedagogiczne. W procesie diagnozowania używane są wystandaryzowane, rzetelne, trafne i wiarygodne testy. Służą one do oceny rozwoju intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego i językowego.

Diagnoza może dotyczyć zaburzeń rozwojowych, trudności wychowawczych i dydaktycznych, jest podstawą wydania wszystkich opinii czy informacji.

Termin diagnozy ustalamy telefonicznie w dogodnym dla klientów terminie.

Konsultacje i porady są udzielane rodzicom, dzieciom i młodzieży na terenie poradni przez psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym ustaleniu terminu w sekretariacie – tel.: 787 484 983