Regulamin

agathum
agathum

W trosce o wzajemny komfort i przejrzystość współpracy zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Płatności w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „AGATHUM” w Częstochowie

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług przez Fundację Dzieci Wuja Toma z siedzibą w Aleksandrii Drugiej, ul. Sosnowa 15, 42-274 Konopiska, posiadającego numer NIP: 5732856660, REGON: 362711114.
2. Fundacja świadczy usługi w dwóch placówkach:
a) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Agathum, ul.Dąbrowskiego 17, 42-202 Częstochowa
b) Ośrodek Animaloterapii ul. Sosnowa 15, Aleksandria Druga, 42-274 Konopiska.

3. Ogólnodostępne pomieszczenia (wejście, korytarze) są monitorowane za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku
monitoringu, zawierające dane osobowe, przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 tygodnie od
dnia nagrania.
4. Pacjentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która korzystalub zamierza skorzystać z usług.

§ 2. Ogólne warunki świadczenia usług.

1. W celu utworzenia dokumentacji usług diagnostycznych i terapeutycznych
Pacjent/opiekun prawny podaje w sekretariacie następujące dane osobowe:

  • imię  oraz nazwisko,
  • numer PESEL, adres zamieszkania: ulicę, kod pocztowy, miejscowość
  •  w przypadku osób niepełnoletnich również imiona i nazwiska oraz adres zamieszkania
    rodziców/prawnych opiekunów
  • numer telefonu komórkowego i /lub adres e-mai

2. Dane osobowe Pacjent/opiekun prawny, które zostawił do kontaktu są chronionezgodnie z obowiązującymi zasadami prawa

3. Korzystanie z usług może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

4. Nasi specjaliści zobowiązani są do przestrzegania norm etycznych i pracują zgodnie z zasadą zachowania tajemnicy zawodowej, tj. zatrzymują dla siebie wszystkie
informacje, w posiadanie których wchodzą podczas realizacji spotkań pacjentami.

5. Nie świadczymy usług, które nie są wcześniej zarejestrowane.

6. Pacjent/opiekun prawny w każdym momencie ma prawo do rezygnacji z usług diagnostycznych/terapeutycznych zgodnie z niniejszym regulaminem. W takiej
sytuacji zobowiązany jest poinformować o tym terapeutę prowadzącego lub złożyć rezygnację w sekretariacie.

7. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w placówkach Fundacji tylko w obecności oraz pod stałą opieką rodzica lub opieka prawnego, z wyjątkiem korzystania z zajęć opiekuńczych. Fundacja Dzieci Wuja Toma nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie.

8. Osoby decydujące się na wizytę w Fundacji Dzieci Wuja Toma akceptują wyżej wymienione zasady Regulaminu

§ 3.  Rezerwacja Wizyty

1. W celu umówienia się na wizytę w placówkach Fundacji Dzieci Wuja Toma należy skontaktować się z sekretariatem: telefonicznie, mailowo, przez formularz na stronie www, przez rejestrację online dostępną na stronie internetowej lub osobiście w placówce.

2. Po odbyciu wizyt konsultacyjnych u terapeuty pacjent może zdecydować się na podjęcie stałej terapii, na warunkach opisanych w regulaminie.

3. Na prośbę pracowników sekretariatu fundacji lub specjalisty na pierwszych wizytach rodzice/opiekunowie prawni małoletniego zobowiązani są do przedstawienia najbardziej aktualnego orzeczenia sądowego/innego dokumentu, z którego wynika sposób sprawowania opieki nad małoletnim. Fundacja nie zobowiązuje się do
ustalenia, kto jest faktycznym opiekunem prawnym małoletniego.

§4. Odwoływanie wizyty

1. Wizyty nieopłacone w obowiązującym terminie będą anulowane.

2. Nieodwołanie przez Pacjenta/opiekuna prawnego wizyty w wyznaczonym terminie 24 godzin przed wizytą lub niestawienie się na wizytę wcześniej potwierdzoną skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 100 % kosztów z aktualnym cennikiem znajdującym się na stronie internetowej i w placówce. Płatności można dokonać przelewem na podany na stronie numer rachunku 28 1140 2004 0000 3602 7594 3419), podając w tytule imię, nazwisko oraz za jaką wizytę jest płatność, za
pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub w sekretariacie (terminal płatniczy).

3. Pacjent ma prawo do odwołania wizyty lub zmiany jej terminu bez ponoszenia kosztów do 24 godzin przed zaplanowaną wizytą.

 § 5. Zasady odbywania się terapii

1. W przypadku rozpoczęcia terapii specjalistę i Pacjenta obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Z pomocy terapeutycznej mogą̨ korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób jej nieposiadających – wymagana jest zgoda i obecność opiekuna prawnego. Osoby niepełnoletnie przyjmowane są̨ wyłącznie po zgłoszeniu przez rodziców/opiekunów prawnych.

3. Specjalista może odmówić świadczenia usług osobom, które zgłaszają̨ żądania niemożliwe do zrealizowania lub szkodliwe dla siebie i/lub otoczenia. Dotyczy to
również sytuacji, kiedy Specjalista uznaje, że nie może rzetelnie świadczyć usług na rzecz danego Pacjenta (powody mogą̨ mieć charakter osobisty lub zawodowy).
4. Rozpoczęcie procesu terapii poprzedzają̨ zawsze konsultacje/diagnozy (zwykle od 1 do 3 spotkań), które mają prowadzić do sformułowania problemów i celów do pracy terapeutycznej.

5. Z uwagi na zapewnienie efektywności procesu diagnostycznego i terapeutycznego oraz wysokiej jakości usług świadczonych przez Specjalistów, wszystkich Pacjentów, niezależnie od okoliczności, obowiązują poniższe warunki dotyczące płatności i ich nieobecności:

1. Umówioną wcześniej konsultację/sesję diagnostyczną lub terapeutyczną Pacjent/opiekun prawny może odwołać nie ponosząc jej kosztu, najpóźniej 24
godziny przed umówionym terminem.

2. Nieodwołanie wizyty i niepojawienie się na umówionej konsultacji/sesji bez wyjaśnienia traktowane jest jako przerwanie procesu terapeutycznego, co
skutkuje utratą gwarancji ustalonego terminu.

3. Nieodwołanie sesji terapeutycznej na mniej niż 24 godziny skutkuje obciążeniem pacjenta kosztami w wysokości 100% za wizytę.

4. Zakończenie procesu terapeutycznego odbywa się wyłącznie w czasie konsultacji/sesji i jest omawiane na spotkaniu z specjalistą.

5. Pacjenci, którzy nie ukończyli 18 roku życia, mogą wziąć udział w terapii tylko za zgodą opiekuna prawnego.

§ 6. Akceptacja pierwszorazowej wizyty

1. W przypadku wizyt pierwszorazowych opłata za wizytę odbywa się w ciągu 24 godzin od rejestracji. Dokonanie płatności jest równoznaczne z potwierdzeniem wizyty. Płatności można dokonać przelewem na podany na stronie numer rachunku (28 1140 2004 0000 3602 7594 3419), podając w tytule przelewu imię, nazwisko oraz za jaką wizytę jest płatność, za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub bezpośrednio w sekretariacie (terminal płatniczy).

2. Pacjent ma możliwość nieodpłatnego odwołania wizyty w późniejszym terminie zgodnie z obowiązującym regulaminem. 

3. W przypadku braku opłaty po upływie 24 godzin od rejestracji Fundacja może odwołać wizytę

§ 7. Reklamacje

Wszelkie skargi i reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy sekretariat@agathum.pl.  Prezes Zarządu Fundacji rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadkugdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Prezes Zarządu poinformuje Pacjenta/opiekuna prawnego za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres, z którego wpłynęła reklamacja. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Pacjenta i osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, PESEL, tak aby można było zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Prezes Zarządu umożliwia
ponowne skorzystanie z reklamowanej usługi lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu
na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia uznania reklamacji.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2024 r.

2. Regulamin może ulegać zmianom. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie internetowej